Kam. Feb 27th, 2020

Ayank / Pixabay

Genoveva | Rinujit Kangen

001
SIRNA

Sak jembaring lar gumelar
Datan bisa mayungi lelabuhaning kalbu
Ngoyak ngupadi papan dununge pepujaning ati
Kabeh wis katerak
Kabeh wis kapidak

Aja takon endhi tetesing katresnan
Takonna marang panandhang raga
Kang ngilekake luh panandhang
Awit nggethuni lelakon kang kaindhit

Aja takon endhi indahing asmara
Kumembenging banyu pangiloning sukma
Kabeh ilang kari patilasan
Kabeh ilang bareng sirnane wewayanganmu

DIY, 20180705
(Genoveva)


002
TEMBANG KASMARAN

Iki tembang kasmaran
Kang ndak tulis saka paran
Menawa ora laras
Nyuwun pangarasmu
Menawa ora titi
Nyuwun pangastutimu

Kabeh rasa kang cinepta
Mung pinuju mring sliramu
Kabeh tembung kang rinonce
Awit gedhene sih tresnaku
Aku wus ora bisa suwala

Menawa tresna mono mangsi
Bakal ndak tulis ing sak lumahing bumi
Bakal ndak gambar ing wiyati
Karoben kabeh pada nyekseni
Tresnaku tulusing ati

Bumi Kayangan, 13062018
(G. Manuhara)


003
KANDHEG ING WARDAYA

Lingsir wengi sepi kang wingit
Dalu samsaya tintrim
Leng-ulengan swara maruta ing angkasa
Anggawa sasmitha apa
Kaya ana swara dumeling
Kapang kabuncang
Tresnamu nangsang ing pucuking mega

Wus cukup semene
Gancaring kidung asmaradana
Kasigeg cukup semene
Wedaring gurit kaangit
Kabeh wus muspra ati dadi kemba
Cukup kandheg ing sajroning wardaya

Gk, 20180923
(Genoveva Manuhara)


004
NELANGSA

Iki tembang asmaradana
Ndak puja ing tengah ratri kang tidem
Binarung swara gender lan siter
Ing pangangkah bisa medar rasa kapang
Kang sinimpen ing nala

Tan kuwawa rasaku nandang brangtha
Kang brayut ing sarandhuning angga
Ndak elus dhadha, perih lan nelangsa
Aku ming bisa pasrah lan sumarah
Duh, Gusti
Apurantha lepat kawula

Gk, 20180925
(Genoveva Manuhara)


005
RINUJIT KANGEN

Rahina teka
Mbulan ngaca ing telaga
Sepi ing kene tanpa rowang
Kekes nala cinidra ing rasa
Goreh tan jenjem ing pikir
Gawang-gawang wewayanganmu
Kumlebet ing netra
Oh …
Kaya ngene rasane
Rinujit kangen kasempyok ombaking asmara

Gk, 20180926
(Genoveva Manuhara)


006
JUMANGKAH LUMAKU

Aku wus jumangkah lumaku
Aku wus mburu wewayangan kang semu
Nanging aku kudu terus lumaku
Awit urip mana nurut pepesthi
Nora nuruti ati
Aku lunga amarga kepingin nyaketi cakrawala
Aku lunga saperlu ketemu manungsaku

Iki geguritan biru
Ndak kirim saka paran
Sepi ing kene tanpa kanthi
Nanging aku kudu terus lumaku
Sangu kangen lan brangtha
Kang brayut sarandhuning angga

Gk, 20180606
(Genoveva Manohara)


007
NGIMPI

Kaeksi diwangkara surut ing mandragini
Kartika, sitoresmi rebut silih pernah
Sumunar hanelahi wiyati
Sidem premanem tan ana sabawane walang ngalisik

Ing sanggar pasumpenan
Ndak kekep wewayanganmu
Ndak aras pipimu
Ing tyas wuyung nyecep indahing rasa
Ing netra kalimput indahing wiraga
Kang nedheng ngumbar gandha asmara
Keceh esem manis manuhara

Ing kasunyatan
Oh, samungguh aku bisa tuwuh ing panggayuh
Bisa sesandingan mring sliramu
Nyambut silaning akrami
Renteng-renteng gegandhengan kadya mimi lan mintuna
Datan ginggang sarambut

Gk, 20181005
(Genoveva Manohara)


008
CINIDRA ING JANJI

Ing ndalu kang sepi
Raga manjing ing mandragini
Sukma ngumbara ing gegana
Nglangut tanpa wewangenan

Gawang-gawang ing pangrasaku
Kedadeyan kang ninggal wiraga runtik ing nala
Manis ngendikamu nanging lamis athimu
Sliramu cidra ing janji
Medhot ake tali asmara

Lebuh luluh rasane wardaya
Tumpas tapis angemasi
Kang keprungu mung tangis ngrintih
Angluh ing panjerit ngrujit ati

Nalika aku isih ngregem wektu
Kabeh mau wus dadi pesthiku
Aneng mustakaning sanggar pamuji
Aneng pucuking candi
Amung marang sliramu donga iki tujumu
Andum basuki kariya rahayu

Gk, 20181012
(Genoveva Manohara)


009
DUKITA

Mbiyen aku lak wis kandha
Aku ora butuh apa-apa
Butuhku ming priyatama
Datan nate supe ing prasetya

Prasetyamu sayekti ndak ugemi
Rina wengi anggonku tansah ngenteni
Lintang panjer rina kang dadi seksi
Aku tansah setya tuhu yekti

Petheng ndedet rasaning nala
Sliramu mengku kenya liya
Jahe wana sak umpama
Tyasku poyang payingan datan kuwawa

DIY, 20181019
(Genoveva Manohara)


010
LELAKON APA GANJARAN

Kaya-kaya wis menthok
anggonku pethok-pethok sesambat
Jagat wis ndak ubengi
Langit ndak pecaki
Kekitrangan ngoyak ngupadi papan dununge tresna kang sejati

Oh lelakon
Sak paran-paran midak ri kemarung
Tansyah ngregem awu panas
Tansyah keprungu tembung manis manuhara kebak wisa

Kabeh kaindit ing sakselaning panggrantes
Kebak pitakon ing sak jeroning dada
Iki lelakon apa ganjaran
Banjur kapan aku bisa mentas saka panandang

Gk, 20181207
(Genoveva Manohara)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: